Nieuws en persberichten

Digitale inbraak bij Gemeente Zeewolde niet gelukt

In samenwerking met de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Zeewolde. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente Zeewolde de ict-systemen vanaf buitenaf goed beveiligd heeft. Ondanks de goed werkende beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en bestuurders. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek direct een aantal acties genomen. Daarnaast heeft het college toegezegd om de minder kritische kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te pakken.

Rekenkamercommissie start onderzoek naar woonbeleid gemeente Nijkerk

De rekenkamercommissie is gestart met een onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente Nijkerk. Dit onderzoek verricht de rekenkamercommissie mede op verzoek van de gemeenteraad van Nijkerk. De rekenkamercommissie kijkt hierin naar de uitvoering van de woonvisie, of de doelstellingen hiervan bereikt zijn en waarom de doelstellingen wel of niet bereikt zijn. Het onderzoek heeft tot doel om te bepalen of het woonbeleid van de gemeente Nijkerk effectief is geweest. Zo nodig kan de rekenkamercommissie aanbevelingen doen ter verbetering van het beleid.

16-01-2019

 

Download:

Rekenkamercommissie start onderzoek naar risicomanagement in het sociaal domein in Zeewolde

De rekenkamercommissie gaat in Zeewolde onderzoek doen naar de risico's in het sociaal domein. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek van de gemeenteraad van Zeewolde. In dit onderzoek kijkt de rekenkamercommissie naar de wijze waarop de gemeente Zeewolde uitvoering geeft aan taken in het sociaal domein, welke (financiëële) risico‚Äôs er zijn op dit gebied en hoe het risicomanagement is georganiseerd. Zo nodig doet de rekenkamercommissie aanbevelingen voor de wijze van uitvoering van het risicomanagement.

16-01-2019

 

Download:

Scherpenzeel heeft risico's in het sociaal domein onder controle

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement in het sociaal domein in de gemeente Scherpenzeel. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Scherpenzeel de risico's onder controle heeft, maar waarschuwt ook voor een aantal kwetsbaarheden.

Digitale inbraak bij Gemeente Bunnik niet gelukt

In opdracht van de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Bunnik. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente Bunnik de ict-systemen vanaf buitenaf goed beveiligd heeft. Ondanks de goed werkende beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven de resultaten van het onderzoek te willen gebruiken om geconstateerde kwetsbaarheden zo snel als mogelijk weg te nemen.

Uitvoering re-integratie en bijstand op peil in Baarn, Bunschoten en Soest

De uitvoeringsorganisatie BBS, die voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest onder andere de re-integratie- en bijstandsuitkeringen verzorgt, beperkt de instroom in de bijstand. De organisatie zorgt er ook voor dat veel klanten uitstromen naar werk. Dit blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissies van Baarn, Soest en Vallei en Veluwerand. Zij hebben onderzocht of uitvoeringsorganisatie BBS het beleid voor de bijstand en re-integratie goed uitvoert.

Rekenkamercommissie start onderzoek naar innovatief aanbesteden Barneveld

Deze zomer start de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in de gemeente Barneveld een onderzoek naar innovatief aanbesteden. De rekenkamercommissie gaat hierbij kijken naar de innovatieve aanbesteding van het onderhoud van de wegen in de periode 2013 en 2014. Doel van het onderzoek is om na te gaan of er naar aanleiding van deze aanbesteding leereffecten te benoemen zijn voor de toekomst, ook voor aanbestedingstrajecten voor andere beleidsterreinen. Dit onderzoek doet de rekenkamercommissie op verzoek van de auditcommissie van de gemeenteraad.

11-07-2018

 

Download:

Woudenberg heeft inkomstenrisico's goed in beeld

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van de inkomsten in de gemeente Woudenberg. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Woudenberg op meer dan de helft van de inkomsten nauwelijks invloed heeft en dat zij de risico's van de inkomsten in beeld heeft. De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan de gemeenteraad van Woudenberg.

Rekenkamercommissie start onderzoek naar risicomanagement in het sociaal domein in Leusden

De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar de risico's voor de gemeente in het sociaal domein. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek van de werkgroep Financiële Verantwoording van de gemeenteraad. In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie kijken of de gemeente de belangrijkste risico's betreffende het sociaal domein goed in beeld heeft. Ook kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de nodige maatregelen genomen heeft om deze risico's adequaat te beheersen. Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering.

25-04-2018

 

Download:

Rekenkamercommissie adviseert actievere inzet gemeente Renswoude bij het minimabeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het minimabeleid van de gemeente Renswoude. De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan de gemeenteraad van Renswoude. Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Renswoude zich actiever kan opstellen om minima te bereiken.

Rekenkamercommissie: "voldoende aanbod van betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters in Bunschoten"

Op verzoek van de Begeleidingscommissie van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters in Bunschoten. Voor aanvang van het onderzoek bestond de bezorgdheid dat er in Bunschoten een gebrek zou zijn aan nieuwbouwwoningen van rond de €200.000,- die betaalbaar zijn voor starters. Starters zouden hierdoor mogelijk uitwijken naar omliggende gemeenten. Dit beeld van de Begeleidingscommissie wordt naar aanleiding van het rekenkameronderzoek niet bevestigd.

Rekenkamercommissie pleit voor bredere benadering risicomanagement sociaal domein in Barneveld

De gemeente Barneveld is goed doordrongen van het belang van risicomanagement in het sociaal domein. Wel valt hier nog winst te halen. Het risicomanagement in het sociaal domein is vooralsnog voornamelijk financieel ingestoken. Dit concludeert de rekenkamercommissie onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar het risicomanagement in het sociaal domein. Dit onderzoek voerde de rekenkamercommissie uit op verzoek van de auditcommissie van de gemeenteraad.

Gemeente Nijkerk heeft digitale veiligheid redelijk op orde

In opdracht van de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Nijkerk. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Nijkerk de informatieveiligheid redelijk op orde heeft, vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ondanks diverse beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven de resultaten van het onderzoek te willen gebruiken om geconstateerde kwetsbaarheden zo snel als mogelijk weg te nemen.

Rekenkamercommissie onderzoekt risico's inkomsten in Woudenberg

Komende maand start de rekenkamercommissie in de gemeente Woudenberg een onderzoek naar de risico's voor de gemeentelijke inkomsten. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie op verzoek van de auditcommissie van de gemeenteraad. In het onderzoek kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de belangrijkste risico's aan de inkomstenkant goed in beeld heeft. Ook kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de nodige maatregelen genomen heeft om deze risico's adequaat te beheersen. Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering.

25-09-2017

 

Download:

Gemeentelijke besluitvorming over uitbesteden van sportaccommodaties in Nijkerk kan beter

De rekenkamercommissie heeft in de eerste helft van dit jaar in de gemeente Nijkerk onderzoek gedaan naar de besluitvorming over het uitbesteden van sportaccommodaties. Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad op dit moment nog niet over alle relevante informatie beschikt die nodig is om een goed besluit te kunnen nemen. Zo heeft de gemeente volgens de rekenkamercommissie op dit moment nog onvoldoende inzicht in alternatieve vormen van beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Ook zou het goed zijn om het inzicht in de draagkracht van sportverenigingen te vergroten.

Rekenkamercommissie start onderzoek minimabeleid Renswoude

Dit voorjaar start de rekenkamercommissie een onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude. De rekenkamercommissie gaat hierbij na of de gemeente het minimabeleid effectief uitvoert. Wat zijn de doelstellingen van de gemeente Renswoude? Heeft de gemeente zicht op de doelgroep? Wordt de doelgroep bereikt? Welke regelingen zet de gemeente in? Hoe communiceert de gemeente over de regelingen? Deze vragen komen aan de orde in het rekenkameronderzoek.

12-06-2017

 

Download:

Rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid gemeente Barneveld afgerond

In opdracht van de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Barneveld. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Barneveld de informatieveiligheid redelijk op orde heeft, vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ondanks diverse beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven alle aanbevelingen over te willen nemen.

Rekenkamercommissie start onderzoek naar risicomanagement bij de drie decentralisaties in Barneveld

Komende maand start de rekenkamercommissie in Barneveld een onderzoek naar de risico's voor de gemeente betreffende de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek vanuit de auditcommissie van de gemeenteraad. In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie kijken of de gemeente de belangrijkste risico's betreffende het sociaal domein goed in beeld heeft, mede gelet op de recente decentralisatie van taken vanuit het Rijk. Ook kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de nodige maatregelen genomen heeft om deze risico's adequaat te beheersen. Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering.

13-12-2016

 

Download:

Verbeteringen mogelijk in raadsvoorstellen gemeente Barneveld

De rekenkamercommissie heeft in 2016 in de gemeente Barneveld onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen en werkwijze van de gemeenteraad. Uit het onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen voldoende is, maar dat deze op een aantal punten verbeterd kan worden. De verbeteringen kunnen ervoor zorgen dat de gemeenteraad beter onderbouwde besluiten kan nemen en dat de raad de controlerende rol beter kan uitoefenen. De resultaten van het onderzoek met de conclusies en aanbevelingen staan in de onderzoekrapportage, die begin december is aangeboden aan de gemeenteraad van Barneveld.

Rekenkamercommissie start onderzoek naar nieuwbouwwoningen voor starters in Bunschoten-Spakenburg

Op verzoek vanuit de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie in Bunschoten-Spakenburg onderzoek doen naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om invloed uit te oefenen op het aanbod van nieuwbouwwoningen die betaalbaar zijn voor starters. Ook gaat de rekenkamercommissie kijken wat het aanbod is van betaalbare nieuwbouwwoningen in de gemeente Bunschoten en omliggende gemeenten. De rekenkamercommissie doet dit onderzoek op verzoek vanuit de gemeenteraad.

15-11-2016

 

Download:

Rekenkamercommissie start onderzoek naar het uitbesteden van sportaccommodaties in de gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk overweegt om sportaccommodaties af te stoten en niet meer zelf te exploiteren. De gemeenteraad heeft hierover nog geen definitief besluit genomen. Voordat het definitief besloten wordt, wil de gemeenteraad weten hoe de samenleving daar over denkt. Op dit moment organiseert de gemeente dialoogavonden met inwoners en maatschappelijke organisaties. Uit deze dialoogavonden kan informatie komen voor toekomstige besluitvorming. Tegelijkertijd heeft een afvaardiging van de gemeenteraad de rekenkamercommissie gevraagd om onderzoek te doen naar de besluitvorming rondom het uitbesteden van sportaccommodaties. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de rekenkamercommissie helder krijgen welke informatie de raad nodig heeft om een verantwoord besluit te nemen over mogelijke uitbesteding.

10-11-2016

 

Download:

Rekenkameronderzoek digitale veiligheid Leusden afgerond

In opdracht van de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Leusden. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Leusden de informatieveiligheid redelijk op orde heeft, vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ondanks diverse beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven alle aanbevelingen over te willen nemen.

Verbeteringen mogelijk in raadsvoorstellen gemeente Leusden

In het eerste halfjaar van 2016 heeft de rekenkamercommissie in Leusden onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de beleidsinformatie die ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaat. Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie onder andere dat een aantal verbeteringen wenselijk is in de raadsvoorstellen om zo het besluitvormingsproces te optimaliseren. De rekenkamercommissie heeft naar aanleiding daarvan zeven aanbevelingen geformuleerd. Het onderzoeksrapport met de conclusies en aanbevelingen is half oktober aangeboden aan de gemeenteraad.